Tor brauzeriniň peýdalary

Açyk çeşme, kompýuterde tor brauzerini ulanmak aňsat. Internetiň ýapyk pudaklaryna anonim baryp görmek mümkinçiligi. Tor gözegçiliginden goramak, gizlinligi we gizlinligi saklamak.

Programma, bu brauzeriň ulanyjylarynyň işini ep-esli aňsatlaşdyrýan Firerfox-yň modifikasiýasydyr. Fleş, gutapjyklar awtomatiki usulda bloklanýar, tor brauzeriniň taryhy we keşi ýatda saklanmaýar.

Tor brauzeriniň täzelenmeleri problemalary we näsazlyklary düzetmek üçin yzygiderli mugt goýberilýär. Windows üçin tor brauzeri, islendik mediýadan kompýuterde gurulmazdan işledilip bilner.

Çalt gurnama

Faýllary açmak üçin bukjany saýlaň
Tor gurmak opsiýasyny saýlamak

Tor web brauzeri, ýokarda belläp geçişimiz ýaly, bütinleý mugt we islendik ulanyja göçürip alyp bolýar. Pes tizligiň käbir kemçilikleriniň bardygyna we poçta ýaly şahsy maglumatlary ulanyp bilmezligine garamazdan, Tor brauzeriniň meşhurlygy gaty ýokary. Onuň kömegi bilen, häkimiýetleriň islegi boýunça üpjün ediji tarapyndan petiklenen islendik çeşmä baryp bilersiňiz. Windows üçin Tor brauzeriniň bu aýratynlygy, birnäçe sahypanyň ýapylmagy sebäpli soňky döwürde has möhümdir.

Mundan başga-da, çuňňur web diýlip atlandyrylýan internetiň kölegeli sektory bolan ýapyk Tor ulgamynda tutuş dünýä bar we gülläp ösýär. Webiň bu bölegi köplenç düýbünden kanuny işler üçin ulanylmaýar we adaty brauzer arkaly girip bolmaýar.

Tor brauzeriniň iň soňky wersiýasyny islendik gözleg motorynda isleg boýunça aňsatlyk bilen tapylýan taslamanyň resmi sahypasynda mugt göçürip alyp bilersiňiz. Gurnamak gaty ýönekeý we adaty brauzeri gurmakdan tapawudy ýok. Gurmak tamamlanandan soň, iş stolunda kompýuterdäki brauzer nyşany peýda bolar. Tor brauzerini ilkinji gezek işe girizeniňizde, Tor toruna nädip birikmelidigini soraýan penjire peýda bolar? Göni baglanyşygy saýlamak maslahat berilýär. Programmany işe girizeniňizden soň, islenýän howpsuzlyk derejesini, JavaScript-i işletmek, onlaýn wideo oýnamak we ş.m. düzüp bilersiňiz.

Windows üçin tor brauzeri, IP adresiňizi derrew üýtgetmek mümkinçiligini berýär. Munuň üçin brauzer penjiresiniň ýokarky burçundaky sazlamalar nyşanyna basmaly we bu sahypa üçin täze zynjyr saýlamaly. Ondan soň sahypa täzeden açylar we ulanyjynyň IP adresi üýtgär, sebäbi Tor täze proksi arkaly birikdiriler. Bu nyşany ulanyp, brauzeri düýbünden täzeden açyp we tor konfigurasiýasyny düýbünden üýtgedip bilersiňiz. Munuň üçin şahsyýeti üýtgetmek düwmesini saýlaň, ähli goýmalary ýapmaga we Tor täzeden açmaga mümkinçilik beriň.

Windows üçin Tor brauzeriniň birikdirilen domen zonasynda gözlemek üçin, içindäki DuckDuckGo gözleg motory bar. Bu gözleg motorynyň kemçiligi, diňe açyk webde gözleg geçirýär we çuňňur web gözlemek üçin amatly däl. Bu maksat bilen ýörite gözleg motorlarynyň tutuş toplumy bar. Beýleki tarapdan, Tor brauzeri Mozilladan düýpgöter tapawutlanmaýar, sebäbi onuň esasynda gurulýar. Tor brauzeriniň Windows sazlamalarynyň köpüsi, howpsuzlykdan başga, Firefox-yňky bilen birmeňzeşdir.